BELEIDSPLAN STICHTING NIJSMEULEBUÛRT, STRAMPROYLogo-Molenbuurt

 

Algemeen
De Stichting Nijsmeulebuûrt is officieel 2 december 2016 opgericht met als doelstelling ‘de buurtparticipatie en saamhorigheid voor alle inwoners van Stramproy en omstreken te bevorderen’ en ‘de verfraaiing van de omgeving van de Nijsmolen in Stramproy’.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door ‘voor en met inwoners van Stramproy en omgeving een pluktuin en bakhuis bij de Nijsmolen te houden en te onderhouden’ en ‘door het organiseren van acties en activiteiten mede om financiële en andere middelen te vergaren’.

De buurt was voorheen al een aantal jaren actief o.a. door het volledig met buurtvrijwilligers verharden van de toegang tot de Nijsmolen en met het aanleggen van een openbare pluktuin van bloemen, kruiden en lage fruitsoorten naast de Nijsmolen. Ook is er een Jeu de Boules-baan gerealiseerd.

Formeel vonden de buurtbewoners al die tijd onderdak bij de stichting ’t Bèèle-Erfke / ’t Nijsweike. Deze stichting beheert een speeltuin en een tweetal dierenparkjes in de omgeving van de Nijsmolen.

Toen met name door de realisatie van een buitenbakoven de activiteiten van de buurtbewoners behoorlijk in omvang toenamen, is in goed overleg besloten een eigen stichting te formeren.

 

Beleid
De komende jaren zal het stichtingsbestuur in nauwe samenwerking met alle betrokken vrijwilligers(groepen) het beleid vanuit de in de statuten vastgelegde doelen handen en voeten gaan geven. Dat zal stap voor stap gaan met de instelling dat we ‘het beste leren door te doen’.
Van fouten zullen we ook moeten leren. Het bestuur wil zich daarbij vooral de rol van ‘faciliteerder’ aanmeten waarbij nieuwe groepen en activiteiten altijd welkom zijn en de nodige ruimte mogen verwachten.

 

Cultuur
Met de realisatie van de buitenbakoven ’t Bakkes eind 2016 is een mooie en voor ons belangrijke wens in vervulling gegaan. We zijn nu in staat tot een stukje cultuurbehoud en wel in die zin dat we alle oude gebruiken rond het bakken en de processen er om heen kunnen praktiseren en weer zichtbaar kunnen maken. Zo herleven oude tijden. Van groot belang daarbij is ook dat we in de openbare pluktuin naast de Nijsmolen diverse graansoorten laten groeien terwijl het proces van malen in de naastgelegen Nijsmolen te zien is. Zo hebben we de cirkel rond gemaakt: van inzaaien, oogsten, malen tot het afbakken van brood.

 

Samen met andere partijen
Vanuit de instelling dat ’t Bakkes (evenals de openbare pluktuin) van en voor de buurt en de Stramproyer gemeenschap is, zijn nieuwe groepen en initiatieven steeds van harte welkom.
We zullen zelf komende jaren groepen en organisaties als vrouwenbewegingen, ouderenorganisaties, instellingen voor mensen met een beperking maar zeker ook verenigingen als de Heemkunde als de Imkers en de basisscholen zoveel als mogelijk actief benaderen en betrekken bij de invulling van onze programma’s. We zien het als een continue proces.

Wanneer praktisch mogelijk doen we ook mee aan activiteiten van andere groepen zoals de Molendagen, Open Monumentendag, NL Doet, Burendag, Kunstroute enz. Ook op deze wijze krijgt het woordje ‘samen’ invulling.

 

Aan de slag met werkgroepen
Geheel in lijn met onze aanpak afgelopen jaren, werken we zoveel mogelijk met werkgroepen. Te noemen zijn o.a. de werkgroepen Tuin, Kruiden, Bakkers, Stokers, Krikke, Spiés, Techniek Gastdames & heren, Media, Lief & Leed, Rondleidingen. Ons uitgangspunt als bestuur is om deze werkgroepen veel eigen ruimte te geven, wel natuurlijk binnen de kaders van de statutaire doelstelling en in goede communicatie met het bestuur.

 

Programma ’t Bakkes
Het streven is om onze bakoven periodiek middels een vaste demonstratie-activiteit én ook spontaan zelf bakken door buurtbewoners in gebruik te hebben. Daarbij zijn buurtbewoners en andere geïnteresseerde mensen uit Stramproy en omgeving van harte welkom. Zo kan men zelf zien en ervaren hoe het proces van bakken vroeger in zijn werk ging. Ook de weg er naar toe laten we zien. We doelen dan op het;
zoals vroeger oogsten van het graan en het malen ervan (in de naast gelegen molen).
Dat betreft ook het gebruik van kruiden uit onze eigen tuin.

Naast dit algemeen aanbod, bieden we met ’t Bakkes ook desgevraagd ruimte voor workshops voor verenigingen en groepen mensen en voor activiteiten i.c.m. de NIjsmolen, Nijsmolentuin en Jeu de Boules. Zo laten we op een moderne en vooral ook speelse manier bezoekers zien hoe mensen in bepaalde opzichten vroeger leefden en werkten. Belangrijk voor ons is ook dat bewoners van bijv. zorginstellingen door een bezoekje aan ’t Bakkes weer iets mee krijgen van hun eigen vroegere tijd. Onze ervaring tot nu toe is dat het tot veel herkenning (en daardoor blijde gezichten leidt).

 

Inkomsten
Er is besef dat activiteiten geld kosten. Dat gaat ook op voor de activiteiten van onze Stichting.
We gaan in 2017 en komende jaren aan de slag met diverse manieren om aan voldoende middelen te komen. Daarbij sluiten we ons aan bij Sponsorkliks, een platform om bij web aankopen een bepaald percentage naar een goed doel (in dit geval dus onze Stichting) te laten gaan.
Ook wordt samenwerking gezocht met de Vriendenloterij (elk lot dat ‘voor ons’ mee speelt met de vriendenloterij, levert de helft van de inbreng op). Verder zoeken we naar mogelijkheden om via een evenement of actie extra middelen te genereren.

Verder zullen we in geval van workshops en dergelijke om een redelijke extra (naast de materiaal-kosten) vergoeding vragen, dit dus ter dekking van onze algemene kosten. Een bijdrage als sponsoring of donatie is ook mogelijk. Dat laatste kan extra interessant zijn, vanaf 01 december 2017 hebben we een ANBI-status én een Culturele ANBI-status.

  1. Jaarlijks zal het bestuur een begroting opstellen.

 

Beloningsbeleid
Daar vrijwillige inzet het uitgangspunt is, wordt er aan bestuursleden en vrijwilligers geen vergoeding verstrekt voor hun inzet. In overleg met het bestuur en na vooraf goedkeuring door het bestuur worden gemaakte onkosten ten behoeve van onze stichting in principe vergoed.

 

Communicatie
Het uitgangspunt is om mensen in de buurt / Stramproy met regelmaat te informeren over voorgenomen en ondernomen werkzaamheden en activiteiten/acties.
Doorgaans zal deze communicatie plaats vinden via een actueel te houden website www.nijsmolenbuurt.nl.
Op schriftelijke wijze zal met belangstellenden gecommuniceerd worden (waar geen internet beschikbaar is).
Er wordt ook met een nieuwsbrief gewerkt en er zal extra berichtgeving via mail plaats vinden. Voor dat laatste hanteert de stichting een eigen adressenbestand van ruim 250 belangstellenden. Het streven is om deze lijst geleidelijk aan uit te breiden.

Jaarlijks produceert het bestuur zowel een inhoudelijke alsook een financiële verantwoording.
Over beide zaken informeert het bestuur belangstellenden / betrokkenen en maakt ze via haar website openbaar.

 

Andere zaken
Omdat we als formele stichting pas onlangs opgericht zijn, zijn mogelijk nog veel zaken, anders dan hier boven benoemd verder uit te werken. Het bestuur gaat die dit jaar in kaart brengen en via een planning aanpakken c.q. regelen.

Het bestuur is ontvankelijk voor alle ideeën of suggesties hieromtrent. Men is benaderbaar via de afzonderlijke bestuursleden (zie website) maar bij voorkeur via het secretariaat
@ stuur ons een e-mail nijsmeulebuurt@ziggo.nl

 

januari 2017
# update januari 2018
# update juni 2023

 

Stichting De Nijsmeulebuûrt
voorzitter Jan Levels  (2016 t/m 09-2017)
Interim voorzitter Peter Hoekstra ( 09-2017 – t/m heden)